Vấn đề quản lý công nghệ thông tin

Câu hỏi:  
Tôi muốn biết một vài vấn đề về quản lý công nghệ thông tin. Tôi tìm hiểu và được biết sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan quản lý công nghệ thông tin (CNTT) của tỉnh. Vậy quản lý CNTT là quản lý những vấn đề gì? Những cá nhân hoặc tập thể làm trong lĩnh vực CNTT rất tự phát và riêng lẻ cả phần mềm và phần cứng, Sở có quản lý không? Đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực CNTT thì quản lý họ cái gì, tỉnh có chính sách khuyến khích phát triển những doanh nghiệp trong lĩnh vực này không? 

Trả lời: 
Theo quy định tại khoản 4, điều 7, chương I, Luật Công nghệ thông tin: Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công nghệ thông tin tại địa phương.
Căn cứ điều 6, Chương I, Luật Công nghệ thông tin được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006, chức năng quản lý nhà nước về Công nghệ thông tin bao gồm 10 nội dung chính như sau: 
1. Xây dựng, tổ chức thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin.
2. Xây dựng, ban hành, tuyên truyền, phổ biến, tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
3. Quản lý an toàn, an ninh thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin.
4. Tổ chức quản lý và sử dụng tài nguyên thông tin, cơ sở dữ liệu quốc gia.
5. Quản lý và tạo điều kiện thúc đẩy công tác hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin.
6. Quản lý, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin.
7. Xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định liên quan đến sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
8. Xây dựng cơ chế, chính sách và các quy định về việc huy động nguồn lực công nghệ thông tin phục vụ quốc phòng, an ninh và các trường hợp khẩn cấp quy định tại Điều 14 của Luật này.
9. Quản lý thống kê về công nghệ thông tin. 
10. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin.
Đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực CNTT trên địa bàn tỉnh, ngoài việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn theo Luật doanh nghiệp còn phải chịu sự quản lý nhà nước của Sở Thông tin và Truyền thông theo quy định của pháp luật, thực hiện các quy định của Nhà nước về áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, dịch vụ thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin.